Roots, Ott 1946

TTÜ struktuuriüksus
TTÜ ametikoht
Teenistuskäik TTÜs
veekaitse laboratooriumi juhtivteadur (1,00) 990–1992
Teenistuskäik mujal
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, mere ohtlike ainete vanemteadur (0,20) 01.09.2012–31.03.2013
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, merekeemia ja ohtlike ainete erakorraline vanemteadur (0,50) 01.01.2007–31.12.2007
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (Eesti Keskkonnauuringute Instituut EKUKi koosseisus), Juhtivteadur/Instituudi direktor (1,00) 2005–01.01.2016
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Nõunik (1,00) 2002-2005
Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakond, Nõunik (1,00) 2002-2003
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Seirenõunik (1,0) 1993-2000
Eksperimentaal ja Kliinilise Meditsiini Instituut, Keskkonnakantserogeenide osakond, Vanemteadur (1,00) 1992-1994
Moskva Rakendusgeofüüsika Instituudi Läänemere osakond, Juhtivteadur (1,00) 1984-1990
Termo- ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakond, nooremteadur 01.01.1974–31.12.1983
Zooloogia ja Botaanika Instituut, Protozoloogia osakond, nooremteadur 01.01.1971–31.12.1974
Haridus
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Retsensent: Atmospheric Environment 2013-...
Stockholmi Konventsiooni Artikkli 9 alusel Eesti kontaktisik Informatsiooni vahetamiseks püsivate orgaaniliste saasteainete osas 2010-...
EL poolt finantseeritud NORMAN Projekti võrgustiku Eestipoolne saasteainete ekspert (www.norman-network.net) 2008-...
Keskkonnaministeeriumi töörühma liige Nord Stream gaasitrassi piiriülese keskkonnamõju hindamise arundele eksperthinnangu andmiseks 2008-...
Euroopa Lüsimeetrite Uurimisgrupi Eestipoolne koordinaator (European Lysimeter Research Group)(www.lysimeter.at) 2007-...
American Chemical Society (ACS) liige 2006-...
Eesti Teadlaste Liidu liige 2004-...
Retsensent:Chemosphere, Environmental Science and Pollution Research, Forest Ecology and Management, Fresenius Environmental Bulletin,Science of the Total Environment,Envoronmental Monitoring and Assessment, Atmospheric Pollution Research, jt. 2004-...
Euroopa Komisjoni (Keskkonna Peadirektoraadi) ekspert dioksiinide ja PCB kompleksseire alal Euroopas 2003-...
Euroopa Komisjoni töögrupi"Integrated Monitoring of Dioxins & PCBs in the Baltic Region" ekspert 2003-...
International HCH and Pesticides Association - Saadik 2003-...
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Teadusnõukogu liige 2002-...
Eestipoolne osalev institutsioon - Ülemaailmse Tervisekaitseorganisatsiooni GEMS/FOOD (Globaalne Keskkonnaseire Süsteem- Toidu Saastatuse ja Hinnangu Programm) programmis 1999-...
Eesti esindaja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelistes-riikidevahelistes seireprogrammid Materes materjalid (korrosiooniprogramm) International Cooperation Programme on Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments 1993-...
Eestipoolne ekspert toksiliste orgaaniliste ühendite alal Helsinki Komisjoni vastavas töörühmas 1974-...
Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC2014) Island 11-13 Juuli, 2014 - (Rahvusvahelise Teaduskomiteeliige - Balti riikide esindaja) 2014
Eesti Toksikoloogia Seltsi liige 2009-2014
Teadusajakirja "Ecological Chemistry" (St. Petersburg Ülikool ja Thesa) toimetuse kolleegiumi liige 2007-2011
Sotsiaalministeeriumi "Rahvastiku tervise arengukava 2008-2015" töörühma "Tervise säilimist ja arenemist soodustava elu-, õpi- ning töökeskkonna tagamise" liige 2007
ÜRO Keskkonnaprogrammi „Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants-Central and Eastern Europe and Central Asia“, Eesti partner/ekspert (aruanne ilmunud 2008 aastal-RECETOX-TOCOEN REPORTS No. 339, September 2008,294) 2007-2008
Euroülikool - loeng magistrantidele keskkonnaseirest ja ohtlikest ainetest Eesti keskkonnas 2006
Stockholmi Konventsiooni Eestipoolne kontaktiisik 2002-2006
Stockholmi Ülikooli (Kaitsmisnõukogu liige) - Karlis Valtersi doktoritöö "Assessment of organochlorine contamination in the aquatic environment of Latvia with perch and heron as biomarkers" kaitsmisel 2001
Haridusministeeriumi alluvuses moodustatud toksikoloogiaalase koolituse arendamise komisjoni liige 2001-2003
Vabariigi Valitsuse Kemikaaliohutuse Komisjoni liige 2000-2003
Tallinna Pedagoogikaülikool - loengud keskkonnaseire alal 1997
Eesti esindaja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelistes-riikidevahelistes seireprogrammides-õhusaaste mõju järvede ja jõgede hapestumisele 1997-2002
Helsinki Ülikool - loengud magistrantidele bioloogia suvekoolis - keskkonnaseire ja ohtlikud ained Läänemeres 1995
Eesti esindaja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelistes-riikidevahelistes seireprogrammides kompleksseire 1993-2002
Tallinna Tehnikaülikool - loengud keskkonnakaitse alal 1993
Tunnustused
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ tänukiri kümmneaastase eduka töötamise eest asutuses 2012
Keskkonnaministri tänukiri pikaajalise ja suure panuse eest Eesti keskkonnakaitsesse 2006
Sotsiaalministri tänukiri kohusetundliku töö eest Riigi Kemikaaliohutuse Komisjonis 2003
Eesti Teaduspreemia kandidaat 2000
Eesti Teaduspreemia kandidaat 1997
Keskkonnaministri tänukiri eduka töö eest Eesti keskkonna kaitsel ja loodusekaitse traditsioonide hoidmise eest 1996
Pronksmedal Keskkonnakaitsealaselt näituselt Moskvas 1982
Kolmas preemia TA Termo- ja Elektrofüüsika Instituudi noorteadlaste konkursilt 1978
Teine preemia Tallinna Polütehnilise Instituudi tudengite teadustööde konkursilt 1969
Sünniaeg
PUBL kirjed