Machine learning assisted design of high-entropy alloys with ultra-high microhardness and unexpected low density

author
Zhao, Shunli
Liu, Xiaoming
Wang, Wenyu
Si, Dekun
Zhang, Jilei
Chen, Xiangyan
Zhou, Changshan
Liu, Pingping
Chen, Dong
Zhang, Zequn
Tang, Junlei
Lv, Wenquan
Eckert, Jurgen
statement of authorship
Shunli Zhao, Bin Jiang, Kaikai Song, Xiaoming Liu, Wenyu Wang, Dekun Si, Jilei Zhang, Xiangyan Chen, Changshan Zhou, Pingping Liu, Dong Chen, Zequn Zhang, Parthiban Ramasamy, Junlei Tang, Wenquan Lv, Konda Gokuldoss Prashanth, Daniel Şopu, Jürgen Eckert
publisher
journal volume number month
vol. 238F
year of publication
pages
art. 112634
ISSN
0264-1275
notes
Bibliogr.: 78 ref
Open Access
Open Access
scientific publication
teaduspublikatsioon
classifier
1.1
Scopus
scopus
language
inglise
Zhao, S., Jiang, B., Song, K., Liu, X., Wang, W., Si, D., Zhang, J., Chen, X., Zhou, C., Liu, P., Chen, D., Zhang, Z., Ramasamy, P., Tang, J., Lv, W., Prashanth, K. G., Sopu, D., Eckert, J. Machine learning assisted design of high-entropy alloys with ultra-high microhardness and unexpected low density // Materials & design (2024) vol. 238F, art. 112634. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2024.112634