Frictional wear and corrosion behavior of AlCoCrFeNi high-entropy alloy coatings synthesized by atmospheric plasma spraying

author
Zhang, Liangbo
Zhang, Nizhen
Ma, Xindi
Xu, Yulai
statement of authorship
Yongkun Mu, Liangbo Zhang, Long Xu, Kondagokuldoss Prashanth, Nizhen Zhang, Xindi Ma, Yuefei Jia, Yulai Xu, Yandong Jia and Gang Wang
source
publisher
journal volume number month
Vol. 22, 7
year of publication
pages
art. 740
keyword
atmospheric plasma spraying
frictional wear
ISSN
1099-4300
notes
Bibliogr.: 42 ref
Open Access
Open Access
scientific publication
teaduspublikatsioon
classifier
1.1
kvartiil
Q2
language
inglise
Mu, Y., Zhang, L., Xu, L., Prashanth, K., Zhang, N., Ma, X., Jia, Y., Xu, Y., Jia, Y., Wang, G. Frictional wear and corrosion behavior of AlCoCrFeNi high-entropy alloy coatings synthesized by atmospheric plasma spraying // Entropy (2020) Vol. 22, 7, art. 740. https://doi.org/10.3390/e22070740