Ehitusprotsessi uurimisrühm

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
multivariantsed juhtimisstrateegiad
ehitusinfo modelleerimine
ehitusjuhtimine
ehitiste eluiga
ehitiste tehnilise seisukorra hindamine
ehitiste katastroofiresistentsus
ehitusharidus
ehitusalane seadusloome, normatiivmaterjalid, standardid jne
põlevkivi töötlemisel saadavate tuhaliikide utiliseerimine
hoonete renoveerimisel kasutatavad materjalisüsteemid
Ülevaade
Ehitusprotsessi uurimisrühma uurimistöö hõlmab kogu ehitise elutsüklit, integreerides ehitusprotsessi ja selle väljundeid erinevate juhtimisstrateegiate, ehitustehnoloogiate ja kasutatavate ehitusmaterjalidega ning ka kinnisvaraökonoomika ja –haldamisega seotud probleemidega.Uurimisrühma liikmed osalevad aktiivselt ka teistes ülikooli- ja teaduskonna uurimisrühmades; näiteks ehitiste energiasäästu ja liginullenergia teemalistes uuringutes; avaliku ja erasektori nõustamisel ehitusjuhtimise; kinnisvarajuhtimise ja -haldamise küsimustes jne.Ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratooriumi isikuline koosseis, seadmed ja katsemetoodikad on sertifitseeritud erinevate materjalide (kivid; mördid; tsemendid jt mineraalsed sideained; betoonid; mitmesugused soojustusmaterjalid) katsete läbiviimiseks. Töögrupi uurijad on hinnatud eksperdid ning teevad koostööd teiste ülikooli uurimisrühmadega järgmistel teemadel:• Põlevkivi töötlemisel tekkivate tuhaliikide ja nende kogumissüsteemides eralduvate tuhkade omaduste uurimine.• Tuhaliikide kasutamise teoreetiliste aluste väljatöötamine.• Madala tugevusega tuhkbetoonide kasutamine kaevandusõõnte täitmiseks.• Betoonide püsivusomaduste sh külmakindluse uurimine.• Keemiliselt töödeldud puidu omaduste uurimine.• Fassaadisüsteemide ehituslike ja ehitusfüüsikaliste parameetrite määramine ja süsteemide püsivuse uurimine.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus