Sinimajandus ja veeressursid

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Doktorant
Võtmesõna
keskkond ja sotsiaalmajandus
vee bioloogiliste ressursside innovatsioon
tarbijad ja sinimajanduse tooted
vee bioloogiliste ressursside ohutus ja kvaliteet
Ülevaade
Sinimajanduse ja veeressursside uurimisrühm viib läbi rannikupiirkondade ja veekeskkonna tootmistehnoloogiate ja tooraine väärindamise arendustegevusi. Teadustöö eesmärk on leida võimalused jätkusuutlikuks veekeskkonna rakendamiseks, kus arvestatakse ökoloogiliste tingimustega ning prognoositakse inimtegevusest tulenevad ohud ja riskid. Veeressursside optimaalseks väärindamiseks analüüsitakse nende bioloogilisi, keemilisi ja füüsikalisi omadusi ning kirjeldatakse funktsionaalsed omadused. Veeressursside toorainete (kalad, vetikad ja karbid) väärindamiseks eksperimenteeritakse erinevate tehnoloogilistega protsessidega. Sinimajanduse majanduslikke ja sotsiaalmajanduslikke võimalusi analüüsitakse ja mudeldatakse arvestades ELi strateegiad, kehtivat seadusandlust ning tarbijate teadlikkust ja ootuseid kaardistades.
Tähtsamad tulemused
2023. aasta tööde eesmärk oli töötada välja vähem populaarsetest kalaliikidest lisandväärtusega kalatooted eelkõige vastavalt noorte tarbijate vajadustele ja eelistustele. Väljatöötatud uute toodete prototüüpidele viidi läbi tarbijauuringud, näitamaks, et tooted vastavad noorte tarbijate vajadustele. Kõik tarbijauuringus hinnatud uute toodete prototüübid said väga kõrged hinded, on maitsvad ning sobivad tarbijate hinnangul ka koolitoiduks. Tööd tehti kalatoodete soolasisalduse vähendamise võimaluste, vetikate ja karpide kasutamise teemadel. BlueGreenFeed projektis on alustatud töödega jahumardika vastsete kasvatamiseks. Töötati välja jahumardika vastsete kasvatamiseks vajalikud tehnoloogiad ja soetati töövahendid, mis võimaldavad väga lenduvaid söödakomponente siduda ning muuta jahumardikatele atraktiivseks. Jahumardika vastsete kasvatamisel viidi läbi eelkatsed, mille tulemustel täiendati veel kasvatamistehnoloogiaid ning anti sisendit projektipartneritele heina- ja sulekompontide söödakomponentide valmistamiseks.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid