Maavarade ja rakendusgeoloogia osakond

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
mineraloogia
mustad kildad
fosforiidid
maagistumine
geofüüsika
CO₂ ja vesiniku geoloogiline ladustamine
Ülevaade
Uurimisrühma teadustegevuse fookuses on perspektiivsete Euroopa Liidu kriitilisi toormeid sisaldavate maapõueressursside geneesi, leviku ja väärindamise potentsiaali selgitamine. Rühma tuumikkompetentsid on seotud setteliste maavarade sh metallirikaste mustade kiltade, karbonaatkivimite ning põlevkivide geokeemia ja mineraloogiaga. Lisaks sellele on viimastel aastatel ellu viidud rida uuringuid aluskorra maagileiukohtade erinevate geoloogiliste aspektide analüüsiks. Iseseisvaks uurimissuunaks on CO2 sidumise ning CO2 ja vesiniku ladustamise alased uuringud.Interdistsiplinaarse koostöö valdkondades nagu ressursside väärindamine ja kavandusjäätmete taaskasutamine, toetub uurimisrühm pikaajalisele teadustööle röntgenstruktuuranalüüsi ja elementanalüüsi vallas.Uurimisrühm haldab geokeemia-mineraloogia laborikompleksi, mis on varustatud ICP-MS, XRF ja XRD analüsaatoritega ning võimaldab läbi viia kompleksseid geokeemilisi, mineraloogilisi ja petroloogilisi uuringuid. Analüütilise kvaliteedi tagamiseks osaletakse Rahvusvahelise Geoanalüütikute Assotsiatsiooni tasemekatsete programmis.
Tähtsamad tulemused
2022. a olulisemate teadustulemuste hulka kuulub Eesti maakoore süvaehituse selgitamine kombineeritud magnetomeetria ja gravimeetria mudelite põhjal. Saadud tulemusi on võimalik rakendada nii võimalike maagistumisalade otsinguks kui ka ka piirkonna geotermaalse potentsiaali mõistmiseks. Kliimaneutraalse energeetika kasutuselevõtu aspektist on oluline rahvusvaheline teadusuuringute ja innovatsiooni koostöö Horisont 2022 raames, milles selgitati, kus ja kuidas oleks võimalik vesinikku ladustada Euroopa maapõue
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid