Fiskaalne valitsemine

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
fiskaalne valitsemine
avaliku sektori finantsjuhtimine
eelarvestamine
finantsregulatsioon
Ülevaade
Rühm uurib fiskaalse valitsemise arenguid Euroopas, sh uute eelarvestamise põhimõtete (nt kaasav eelarvestamine) levikut, majanduskriisi mõju, üldist institutsionaalset ja diskursiivset arengut.Rühma unikaalne kompetents keskendub sellele kuidas mõjutab finants- ja fiskaalbürokraatia korraldus – organisatsioonide ja süsteemi struktuur, poliitikate koordineerimise ja õppimise praktikad jms – finants- ja fiskaalpoliitikate kujundamist ja elluviimist Baltimere regioonis ja ELis laiemalt. Tegemist on võrdlemisi uudse teoreetilise ning empiirilise uurimisfookusega, sest vaatluse all on omavahel tihedalt seotud riigid (sh majanduslik ja poliitiline integratsioon), mille poliitikate elluviimine toimub erinevates institutsionaalsetes keskkondades (eurotsooni vs oma valuutaga riigid, erinevad poliitilis- administratiivsed traditsioonid). Rühma teadustöö panustab riigi rahanduse, fiskaalse valitsemise ja finantsjuhtimise reformide diskussioonidesse Eestis ja Euroopa Liidus.Uurimisrühma juht, prof. Raudla, on Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliikmeks ning 2018. aastal omistati talle Eesti Vabariigi teaduspreemia sotsiaalteadustes. Ta koordineerib IIAS uurimisrühma fiskaalse ja finantsadministratsiooni teemal ja on seitsme erineva ajakirja toimetuskolleegiumi liige (sh Governance, mis on üks juhtivaid avaliku halduse ajakirju maailmas). Rühma liikmed on avaldanud artikleid maailma juhtivates avaliku halduse ajakirjades, sh. Public Administration Review, Public Administration, Governance, The American Review of Public Administration, Public Management Review and Public Choice. Prof. Raudla juhtis 2016-2019 Eesti Teadusagentuuri PUT granti "Fiskaalse valitsemise arengud Euroopa riikides: Kriisi mõjud ja tuleviku väljavaated“.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid