Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabor

Nimetus
Keemiatehnika teadus- ja arenduskeskus (kuni 31.08.2022)
TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
termodünaamilised omadused
multikomponentsed segud
korrelatsioonid
kütuste ja tuhkade analüüsid
keskkonnatehnoloogiad
Ülevaade
Uurimisrühm tegeleb pürolüüsiprotsesside uurimisega ning pürolüüsiprotsessi sisend- ja väljundvoogude karakteriseerimisega. See hõlmab koostise ja termodünaamiliste omaduste mõõtmist. Samuti tegeletakse tahkete ja vedelate ainete termilise käitumise alaste uuringutega (kalorimeetria ja termogravimeetriline analüüs) ja erinevate orgaanilistest ainetest koosnevate segude (õlid, vaigud, polümeerid) parameetrite (molaarmassi jaotus, reoloogilised omadused) ja termilise stabiilsuse uuringutega. Uurimisrühm tegeleb ka veepuhastustehnoloogiatega. Rühma tegevus on tihedalt põimunud jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimisrühma tööga. Koostööd tehakse ka ülikooli Virumaa Kolledžiga.Rühma viimase aja teadustöö on seotud järgmiste teemadega:• CO2 kasutamise alased uuringud;• Heitvee kvaliteedi parandamise alased uuringud;• Põlevkiviõlide fraktsioonide aururõhkude määramine;• Fenoolsete ühendite aururõhkude määramine;• Segude aururõhkude mudeldamine;• Pürolüüsi ja koospürolüüsi alased uuringud.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid