Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
vee kvaliteet
veevaru
kliimamuutus
hüdroloogia
reostuskoormus
veevärk
kanalisatsioon
veeseire
toitained
heitvesi
sademevesi
reovesi
reoveesete
Ülevaade
Teadusuuringuid arendatakse järgmistes suundades:• Säästev veevarude haldamine ja vee kvaliteet. Jõgede insenerhüdroloogilised uuringud. Kliima muutused ja mõju vee kvantiteedile ja kvaliteedile. Üleujutused ja põuad.• Vee kvaliteeti mõjutavate survetegurite uuringud. Vee kvaliteedi kujunemise seaduspärasused nii looduslikes kui ka erineva inimmõju tingimustes.• Jõgede reostuskoormuse uuringud. Veekaitsemeetmed. Innovatiivsed veeseire tehnoloogiad (veeseire sensorid, automaatsed süsteemid). Hajukoormuse uuringud ja vähendamise meetmed.• Urbaniseerunud keskkonna, asula veevärk (tarbevesi) ja kanalisatsioon (heitvesi, reovesi, sademevesi), sh välistorustik, hoonete sisevõrgud, vee- ja kanalisatsiooni puhastusseadmed, puhastusprotsesside optimeerimine, insenertehnilised säästlikud lahendused ja tehnoloogiad, uuringud projekteerimise ja ehitamise täiustamiseks. Ravimijäägid ja raskemetallid asulate reovees ja reoveesettes ning vastavate puhastustehnoloogiate välja töötamine. Reoveesette väärindamine.• Jäätmekorraldus. Jäätmekäitlus. Saastunud pinnas. Prügila nõrgvete puhastustehnoloogiad, insenertehnilised lahendused. Biolagunevatest jäätmetest ja töötleva tööstuste kõrvalproduktidest biogaasi tootmine.• Vedelike mehaanika; Vee vahetus ja dünaamika.
Tähtsamad tulemused
2023. a tulemused:Haisuhäiringu analüüsiks linnaalal teostati kanalisatsiooni õhu ja vee koosvoolamise numbriline modelleerimine suuremõõtmelise torustiku näitel. Modelleerimise tulemused annavad ülevaate õhuvoolu dünaamika keerukusest halvasti ventileeritud torustikus.BIO-PLASTICS EUROPE projekti raames loodi poliitikaraamistik, et illustreerida, kuidas projekt aitab kaasa ELi poliitikasoovitustele biopõhiste plastikute käitlemiseks mänguasjade, söögiriistade, pakendite, põllumajandusliku mulšikile ja veevarustuse kasutusvaldkondades
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Ehituse ja arhitektuuri instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid