Konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühm

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
targad ja kestlikud linna veesüsteemid sh joogivee-, sademevee- ja reoveevõrgud
voolamine torudes
kliimamuutuste mõju leevendamine ja muutustega kohanemine
riskianalüüsid
inimtekkeline veealune müra
ümbrusheli mõõtmine ja analüüs
konstruktsioonide mittepurustav kontroll
ultraheli modelleerimine erinevates materjalides
vedeliku ja konstruktsiooni kahesuunalise vastasmõju hindamine
merekonstruktsioonide piirkoormuste hindamine
mereõnnetuste analüüs
laeva meresõiduomaduste hindamine ja simuleerimine
Ülevaade
Linna veesüsteemide uuringud keskenduvad hüdrauliliste süsteemide (eelkõige linna sademe- ja joogiveevõrgud) töö optimeerimisele, planeerimisele, arendamisele, juhtimisele ning riskide hindamisele ja maandamisele. Sademeveesüsteemide alane teadustöö keskendub süsteemide digitaalsete kaksikute rakendamisele ja parendamisele, mis võimaldab vähendada üleujutusriski tiheasustusega linnapiirkondades. Allveeakustika uuringud keskenduvad Läänemere ümbritseva veealuse heli analüüsile, inimtekkelise müra osakaalu ja selle kahjuliku mõju potentsiaali mereelustikule hindamisele.Mittepurustava kontrolli uuringud: eksperimentaalsete ja numbriliste meetodite arendamine uudse tehnoloogia väljatöötamiseks kaasaegsete konstruktsioonide (lennukid, elektrituulikud) ja materjalide (komposiit-, kihtlisandmaterjalid) inspekteerimiseks ja monitoorimiseks. Laeva- ja merekontruktsioonide uuringud keskenduvad konstruktsioonide käitumise analüüsimisele, piirkoormuste hindamisele, laeva meresõiduomaduste analüüsimisele ja vedeliku ning konstruktsiooni vastasmõju uurimisele deformeeruvate konstruktsioonide korral. Uurimistöö põhineb peamiselt eksperimentaalsel ja numbrilisel modelleerimisel.Turbulentse segamise protsesside käigus uuritakse ühe- ja kahesuunaliste vahetusvoogude dünaamikat mööda kanalit taustapöörise mõjul.
Tähtsamad tulemused
2023. aasta tulemused:Sademeveesüsteemide seireks mõeldud mittekontaktsete veetaseme andurite arenduse ja testimise käigus täiustati andurite riist- ja tarkvara poolt, täiendades andmete salvestamise ja edastamise protokolle, et mh vähendada andurite energiatarvet.Mittepurustav kontroll: Torustike põlvede monitoorimise alal töötati välja geodeetiliste võrrandite meetod, mis võimaldab täpsemalt eraldada erinevaid torus levivaid ultraheli lainegruppe. See on oluline defektide avastamise ja karakteriseerimise pöördülesannetes.Meretehnika: Loodi arvutusmudel parvlaev Estonia põhjakontakti modelleerimiseks. Viidi läbi erinevate stsenaariumite numbrilised simulatsioonid laeva ja merepõhja vahelise kontaktprotsessi modelleerimiseks, hinnati laeva kere vigastusi ja võrreldi neid vrakilt mõõdetud vigastustega.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Ehituse ja arhitektuuri instituut
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid