Sinimajandus ja veeressursid

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Doktorant
Võtmesõna
keskkond ja sotsiaalmajandus
vee bioloogiliste ressursside innovatsioon
tarbijad ja sinimajanduse tooted
vee bioloogiliste ressursside ohutus ja kvaliteet
Ülevaade
Sinimajanduse ja veeressursside uurimisrühm viib läbi rannikupiirkondade ja veekeskkonna tootmistehnoloogiate ja tooraine väärindamise arendustegevusi. Teadustöö eesmärk on leida võimalused jätkusuutlikuks veekeskkonna rakendamiseks, kus arvestatakse ökoloogiliste tingimustega ning prognoositakse inimtegevusest tulenevad ohud ja riskid. Veeressursside optimaalseks väärindamiseks analüüsitakse nende bioloogilisi, keemilisi ja füüsikalisi omadusi ning kirjeldatakse funktsionaalsed omadused. Veeressursside toorainete (kalad, vetikad ja karbid) väärindamiseks eksperimenteeritakse erinevate tehnoloogilistega protsessidega. Sinimajanduse majanduslikke ja sotsiaalmajanduslikke võimalusi analüüsitakse ja mudeldatakse arvestades ELi strateegiad, kehtivat seadusandlust ning tarbijate teadlikkust ja ootuseid kaardistades.
Tähtsamad tulemused
2022. aastal jätkusid tööd kalatoodete soolasisalduse vähendamise võimaluste, vetikate ja karpide kasutamise teemadel. Euroopa Merendus ja Kalandusfondi toel viidi läbi uuringuprojekt alatoodete soolasisalduse vähendamise ja põisadrulisandi arenduse teemal. Soola ja soolaasendajate efektiivsuse testimiseks arendati välja praeguste kalatoodete baasil kala mudeltooted. Soolaasendajate kasutamine võimaldab teha tarbijatele harjumuspärase kvaliteediomadustega ja säilivusajaga tooteid, kuid iga toote puhul on vajalik uus tootearendus, et ei tekiks ebasobivaid kõrvalmaitseid.Euroopa Merendus ja Kalandusfondi toel viidi läbi uuring kalaõli ja kalajahu kvaliteedi ja väärindamise võimalused antioksüdantide kasutamisega.ERA-NET BLUE BIO konsortsium Norra, Islandi ja Taani parnteritega ja Eesti Teadusagentuuri rahastuse toel viiakse ellu uuringut BlueGreenFeed. BlueGreenFeed uurib võimalusi väärindada putuktootmisel rohemajanduse väheväärtuslikke tooteid (hein ja suled) toodeteks, millest saab toota sinimajanduses kalasööta.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus