Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
jäätmekütused
koospürolüüs
hüdrogeenimine
poolkoksistamine
destillatsioon
tahke- ja vedelkütused
vee ja gaasi analüüs
fenoolid
standardimine
Ülevaade
Põlevkivi Kompetentsikeskuse põhiline teadusarendustöö toimub kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratooriumis, mis pakub nii otseseid uuringuid, kui analüüsiteenust akrediteeritud valdkondades.Labori põhiliseks uurimissuunaks on orgaanilist ainet sisaldavate materjalide (sh jäätmete, plastide, rehvide, RDF, SRF) pürolüüs erinevatel temperatuuridel ja pürolüüsi saaduste tehnoloogiliste omaduste ja koostise määramine. Fookuses on erinevate materjalide koostöötlemine põlevkiviga. Plastjäätmete koostöötlemine põlevkivi ja põlevkivi tuhaga omab häid eeldusi olla taaskasutamatute plastikute ringlussevõtu tööstusliku tehnoloogia väljatöötamise aluseks.Labori kompetentside hulka kuuluvad tahkete ja vedelkütuste kvaliteedi määramine vastavalt standarditele ning gaaside ja vedelike proovide komponentkoostise määramine kromatograafiliste ja massispektromeetria meetoditega.Põlevkivi Kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus-ja katselaboratoorium on akrediteeritud vastavalt standardi EVS-EN ISO/ IEC 17025:2017 nõuetele. Labor on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse EVS/TK 57 “Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine” töörühmas.
Tähtsamad tulemused
Rakendusuuringud põlevkivi ja plastjäätmete koostöötlemise suunal on viinud põlevkivitööstuse pöördeliste muutusteni. Eestis põlevkiviõli tootmiseks kasutatav tahke soojuskandja tehnoloogia lubab pürolüüsida põlevkiviga koos ka vanarehve ja plastjäätmeid. Nii on võimalik vähendada põlevkivi kasutust ja toota samal ajal kasulikku toorainet jäätmetest mida seni on põletatud või ladestatud.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid