Avaliku sektori innovatsioon

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
avaliku sektori innovatsioon
digitaalne transformatsioon
jätkusuutlikkuse valitsemine
avaliku-erasektori koostöö
Ülevaade
Rühma uurimisfookuses on avaliku sektori innovatsiooni mudelite ning praktiliste lahenduste edasiarendamine ja nende mõjude kriitiline analüüs. Selle kiiresti kasvava valdkonna üldine rahvusvaheline uurimisfookus on mh keskendunud küsimusele, kuidas avaliku sektori juhtimispraktikad, organisatsiooniline ülesehitus ning riigi-ühiskonna koostöövormid peaksid kohanema suurte ühiskondlike, tehnoloogiliste ja kliimakriisist tõukuvate muutuste ja nende tagajärgedega. Rühma tänased projektid ja tegevused keskenduvad nn kaksikpöörde (rohe- ja digipööre) valitsemise võimekuste, iseseisvate kogukondade võimestamise, vastutustundliku innovatsiooni ning innovatsiooni soodustavate riigihangete teemadele.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal: • pakuti senini kõige põhjalikuma käsitluse integreeritud digiteenuste toimimise eelduseks olevatest koostööstrateegiatest ning sõnastab ja klassifitseerib Belgiat käsitleva empiirilise uurimuse tulemusena nii strateegiad kui ka nende toimimispõhimõtted.• Internetiplatvormid, mis võimaldavad mitte-elanikel ettevõtteid registreerida teise riiki, tekitavad uudseid valitsemisväljakutseid ja konflikte majanduspoliitika ning muude riiklike eesmärkide vahel. Eesti näitel demonstreeriti, millised valitsemiskonfliktid tekivad ja miks need tekivad. Uuring näitab, et selliste poliitikakonfliktide lahendamine eeldab teadlikke investeeringuid haldusvõimekustesse alates kvalifitseeritud personalist kuni andmevahetuse ja organisatsioonide vahelise koordineerimiseni.• Uuriti avaliku ja erasektori partnerluse ülesehituse mõju tehnoloogilisele innovatsioonile. Uuring arendab välja kaks vastandlikku hüpoteesi selle kohta, kuidas konkreetsete partnerluse omadused viivad tervishoiuteenuste innovatsioonini.• Põhinedes Eesti, Soome, Iirimaa ja Portugali taastava õiguse juhtumianalüüsidele, näidati, et digitaliseerimine tähendas ametnike jaoks suunavamat rolli ning kodanikele suuremat vastutust teenuse korraldamisel.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid