Ettevõtete tootlikkus, investeeringud ja konkurentsivõime eksportturgudel

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
tootlikkus
teadus- ja arendustegevus
investeeringud
eksport
Ülevaade
Uurimisrühm tegeleb võrdlevate regionaalsete ja mikrotasandi uuringutega. Uurimiskeskmeks on tootlikkus, inimkapital, innovatsioon, investeeringud ja konkurentsivõime eksportturgudel. Teadustöö eesmärgiks on selgitada, millised tegurid toetavad ning millised takistused pidurdavad tootlikkust tõstvaid investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse ja tootmisprotsessidesse, inimkapitali, teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni. Ühe suunana uuritakse regionaalse konvergentsi teemasid kaasates uurimisraamistikku ruumilisi aspekte ja institutsionaalseid tegureid. Eesmärgiks on saada uusi teadmisi digitaalse innovatsiooni ja digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu mõju kohta tootlikkuse kasvule ja majanduslikule heaolule. Uurimisvaldkond toetab poliitikameetmete väljatöötamist riigi stabiilse ja pikaajalise majanduskasvu huvides rakendades nüüdisaegseid tõenduspõhiseid kvantitatiivseid mudeleid ja ökonomeetrilisi hinnanguid uurimaks erinevate, nii majanduskeskkonnast kui ettevõtete ja indiviidide otsustustest ning stiimulitest tulenevate tegurite mõju tootlikkusele, innovatsioonile ja ekspordivõimele.
Uurimisrühma tegevusperiood
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid