Turunduse uurimisrühm

Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
kliendikogemus
teenuste turundus
linnauuringud
klientide ja sidusrühmade kaasamine
kliendi teekond
sidusrühmade teekond
Ülevaade
Uurimistöö hõlmab nelja eraldi uurimissuunda, mis on tihedalt seotud uudsete õppimise ja õpetamise kontseptsioonidega. • Tarbimine on oluline teema, mis käsitleb tarbijakäitumise teooriaid, kliendikogemust, tarbijate teekondadele, eetilist ja säästvat tarbimist. Valdkonna tööd hõlmavad uuringuid, mis keskenduvad kogemuste disainimisele ja terviklikele kliendikogemustele, puudutades muuhulgas digitaalse lõhe ja vanusega seotud diskrimineerimist turunduse vaatenurgast. • Teenusedisaini suund tugineb dLabi algatusele, arendades olemasolevaid ja luues uusi koostöövorme, sh läbi teenusedisaini konverentsi.• Teenuste ja suhteturunduse valdkonna alased uuringud keskenduvad lõpp- ja äritarbija kaasamisele, digitaalse väärtuse ühisloomele, pakkujate ja tarbijate distsiplineerimisele ja nõuetele vastavusel põhinevale suhtlemisele. Temaatika eestvedaja kaasatud professor L. Hollebeek kuulub Clarivate 1% maailma enimviidatud sotsiaalteadlase hulka. Kliendi-pakkuja suhete, teenuse osutamise japarendamise ja kliendi kaasatuse kriitiline uurimine on loonud uued, tipptasemel teooriad, mida täiendab sidusrühmade koosmõju uurimine teenuse/toote innovatsioonis.• Linna- ja eluasemeuuringute uurimussuund käsitleb linnareaalsuste muutumist, mõtestades seda sotsiaal-majanduslike, kultuuriliste ja ruumilis-materiaalsete protsesside vahelistes seostes ning individuaalsete ja institutsionaalsete strateegiate vastastikmõjus. Elamisruumi ja avaliku ruumi protsesse analüüsitakse interdistsiplinaarses perspektiivis, hõlmates sotsioloogilisi, arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ning äriuuringute alaseid teoreetilis-metodoloogilisi lähenemisi. Hiljutiste uuringute hulka kuuluvad näiteks projektid Tallinna Vanalinna elanike ja kinnisvaraomanike ootustest pärandruumi jätkusuutlikul arendamisel või elanike (sh noored) individuaalsete eelistuste ja valikute kujunemisest linna eluasemeturul, sh eraüüriturul.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid