Turunduse uurimisrühm

Klassifikaator (Frascati)
Sotsioloogia 5.4
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
kliendikogemus
teenuste turundus
linnauuringud
klientide ja sidusrühmade kaasamine
kliendi teekond
sidusrühmade teekond
Ülevaade
Uurimistöö hõlmab nelja eraldi uurimissuunda, mis on tihedalt seotud uudsete õppimise ja õpetamise kontseptsioonidega. • Tarbimine. Käsitletakse tarbijakäitumise teooriaid, kliendikogemust, tarbijate teekondadele, eetilist ja säästvat tarbimist. Valdkonna tööd hõlmavad uuringuid, mis keskenduvad kogemuste disainimisele ja terviklikele kliendikogemustele, puudutades muuhulgas digitaalse lõhe ja vanusega seotud diskrimineerimist turunduse vaatenurgast. • Teenusedisain. Suun tugineb dLabi algatusele, arendades olemasolevaid ja luues uusi koostöövorme, sh läbi teenusedisaini konverentsi.• Teenuste ja suhteturundus. Uuringud keskenduvad lõpp- ja äritarbija kaasamisele, digitaalse väärtuse ühisloomele, pakkujate ja tarbijate distsiplineerimisele ja nõuetele vastavusel põhinevale suhtlemisele. Kliendi-pakkuja suhete, teenuse osutamise ja parendamise ja kliendi kaasatuse kriitiline uurimine on loonud uued, tipptasemel teooriad, mida täiendab sidusrühmade koosmõju uurimine teenuse/toote innovatsioonis.• Linna- ja eluasemeuuringud. Käsitletakse linnareaalsuste muutumist, mõtestades seda sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste ja ruumilis-materiaalsete protsesside vahelistes seostes ning individuaalsete ja institutsionaalsete strateegiate vastastikmõjus. Elamisruumi ja avaliku ruumi protsesse analüüsitakse interdistsiplinaarses perspektiivis, hõlmates sotsioloogilisi, arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ning äriuuringute alaseid teoreetilis-metodoloogilisi lähenemisi.
Tähtsamad tulemused
2023. aastal oli uurimisrühma kaasatud professor Linda D. Hollebeek Elsevier/Stanfordi enim viidatud teadlaste nimekirjas juba neljandat aastat järjest (st 2020-2023). Teda on Google Scholaris viidatud tervelt 27 500 korda. Linda Hollebeeki uurimustöö keskendub klientide/tarbijate ja sidusrühmade kaasamisele kasutades digitehnoloogiaid (sh. sotsiaalmeedia, võrgukogukonnad, tehisintellekt) hõlmates sealjuures innovatsiooni, eetika ja väärtusloome küsimusi.
Talk, T.; Ojamäe, L.; Paadam, K.; Alatalu, R. (2023). The „Venice Syndrome“ in Tallinn Old Town. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. DOI: 10.1108/JCHMSD-03-2022-0046.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid